John Davies (vicar, 1983 – 1991)

Kenneth John Davies